Gaavnedh tjiehpiedæjjam – Admir Batlak Rámis

Sjugnedh tekstijleeksperimeenth daan jaapetje SOLO OSLO-tjiehpiedæjjine ektine Admir Batlak
Portrettfoto av Admir Batlak

Arrangement

Verksted

Tsåahka: 12:00-14:00 
Vaasa: 2 tæjmoeh 

Daennie vierhkiesijjesne Admir Batlak sæjhta soptsestidh guktie satne lea teknihkigujmie jïh gïetedimmine tekstijleste jïh gåaromedeerpegijstie barkeme sov orre solovuesiehtimmesne MUNCH-museumisnie. Batlak sæjhta vuesiehtimmien jïh sov tjiehpiedimmien bïjre soptsestidh, jïh dah mah leah meatan nuepiem åadtjoeh buerebelaakan tjiehpiedæjjine åahpenidh gie daam vierhkiesijjieraajroem skreejrehtamme. 

Vierhkiesijjesne gaajhkesh sijhtieh jïjtsh tekstijleeksperimeenth sjugniedidh. Batlak sæjhta såemies sjyöhtehke ïebnh meatan vaeltedh mejtie gaajhkesh åadtjoeh frijjelaakan nuhtjedh daan åssjelasse. Ij leah daerpies åvtedaajrojne gåaroemisnie juktie meatan årrodh. 

Mijjieh prïhtjegem, gejhkiebearkoem jïh aktem vegaane alternatijvem gåassoehtibie. 

Vierhkiesijjie edtja jearsoe areenine årrodh gaajhkesidie. Daesnie nulletoleraanse sïerreden, narrahtihks jïh væssjoehtihks lahtestimmide. Gaskesadth aktem mijjen tjåadtjoehtæjjijste öörnemen åvteste jis maam akt dååjrh mij ovsjiehteles domtoe. 

Admir Batlak (r. 1982, Mostar, Bosnia-Herzegovina) lea daan jaapetje SOLO OSLO-tjiehpiedæjja. Dïhte sijjesne svæhtja desnie gusnie mota, skulptuvre jïh installasjovne gaavnesjieh, strovhkesjimmieruevtine goh vihkele dïrrege. Batlak baaja joekehts referaansh jïh ïebnh ektesne veasodh sov barkojne, jïh naemhtie gyhtjelassh smaahken, åvteguvviej jïh identiteeten bïjre kråånske. 

Gæjhtoe seabran Garmeres dej daajroen jïh dåarjoen åvteste daan bievnemeprosjektese. 

Daate vierhkiesijjie lea bielie vuesiehtimmijste jïh bievnemeprosjektijste SOLO OSLO, tjiehpiedæjjijste jïh bievniejijstie mah ektiedimmiem Oslose utnieh, mejtie Talent Norge jïh Canica dåarjoehtieh. 

Bilde: Jannik Abel og Norske Billedkunstnere 2020