SOLO OSLO: Hvordan kan museer invitere flere inn? Samtale

Frida Rusnak i samtale med Nora Sulejmani og Maria Puenchir.

Dørene åpner 17:30

Til den andre utstillingen i SOLO OSLO-serien ville formidler Frida Rusnak finne ut hvordan Apichaya Wanthiangs kunst kunne bli mer tilgjengelig for blinde og svaksynte. Gjennom innsiktsarbeid der hun har snakket med folk i målgruppen har hun kartlagt behov og refleksjoner. Videre har Rusnak samarbeidet med fem personer som selv er blinde eller svaksynte. I fellesskap har gruppa foreslått og testet ulike tiltak som oppfordrer alle besøkende til å ta i bruk flere sanser enn synet, når de opplever utstillingen. 

I denne samtalen om kunst, formidling og tilgjengelighet har Rusnak invitert en av deltagerne i prosjektet, Nora Sulejmani, sammen med kunstner og aktivist Maria Puenchir. De vil diskutere hvordan museer kan invitere flere inn når beslutninger skal tas og ideer skal utvikles. Kan samarbeid være en måte for museer å utvikle seg og å bli relevante for nye grupper? Hvordan sikrer man at samarbeidet fungerer for begge partnere?   

Frida Rusnak er kunstformidler for SOLO OSLO II-utstillingen med Apichaya Wanthiang. Rusnak bruker samarbeid som formidlingsverktøy, og ønsker å synliggjøre flere perspektiver på kunst. 

Nora Sulejmani har deltatt i arbeidsgruppa for formidlingsprosjektet til utstillingen SOLO OSLO II. Hun er også styremedlem i Norges Blindeforbunds Ungdom, en organisasjon av og for blinde og svaksynte ungdom. Sulejmani er opptatt av inkludering og universell utforming, for å forbedre livskvaliteten til mennesker med ulike funksjonshemninger. 

Maria Puenchir er kunstner, aktivist og leder for Steatornis, en organisasjon som jobber for inkludering og mangfold i kunst- og kulturlivet på tvers av funksjonsvariasjon, alder, etnisitet, klassebakgrunn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. 

Dette er andre utgave av SOLO OSLO, en serie soloutstillinger presentert i samarbeid med Talent Norge og Canica.